Jan Grabiec w Sednie Sprawy Radia Plus

28.09.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Chodzi o program “Mieszkanie dla młodych”, który rozpoczął się w 2014 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2018. Został on otwarty na podstawie Ustawy z dnia 27 września 2013 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Program polega na dofinansowaniu przez państwo wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania. Wysokość dopłaty zależy od wielkości mieszkania oraz ilości dzieci w rodzinie (najmniejsza możliwa dopłata stanowi 10% wkładu własnego).

Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz instytucjami kredytującymi. Według danych BGK liczba beneficjentów wyniosła do tej pory około 50 tysięcy.

Zgodnie z ustawą, na każdy rok przyjmowany jest inny limit środków na wypłatę wsparcia. Po przekroczeniu takiego limitu, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie jest wstrzymywane, a decyzję w tej sprawie podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

W tym roku tego typu decyzja była podejmowana dwukrotnie: 15 marca 2016 podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków na rok 2016 (po wypłacie 95% zaplanowanej puli na 2016 rok). 6 lipca podjęta została decyzja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków za rok 2017 (po wypłacie 50% środków planowanych na rok 2017). Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zostanie wznowione 1 stycznia 2017 roku.

Program zakończy się w 2018 roku. Rząd nie planuje jego przedłużenia, zamiast tego ma wejść nowy program o nazwie Mieszkanie plus.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.