Jan Grabiec w Sygnałach Dnia

14.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ po pierwsze w kwestii Azerbejdżanu, Komisja Wenecka wypowiedziała się na temat prawa dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych w 2014 roku oraz reformy statutu władz i jednostek samorządowych, która  jest datowana na 16 czerwca 2014 roku. Po drugie, jeśli chodzi o sprawę rosyjską to od 2015 roku  toczy się analiza prawa konstytucyjnego odnośnie do Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, co należy oczywiście należy uznać za podstawy funkcjonowania ustroju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.