Jan Maria Jackowski o roli rządu w ustalaniu cen za prąd

18 grudnia senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski był gościem poranka „Siódma 9„, gdzie wypowiedział się m.in. na temat roli rządu w ustalaniu taryf za energię elektryczną.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Maria Jackowski

Rząd do końca nie jest stroną w ustalaniu tych taryf, dlatego że to zakłady produkujące i dystrybuujące energię się tym zajmują, natomiast administracja państwowa, czyli Urząd Regulacji Energetyki określa czy zezwala na taryfy, które są proponowane przez dostawców prądu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wysokość taryf za energię elektryczną określana jest przez przedsiębiorstwa energetyczne, po czym zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zasady ustalania tych taryf określa Minister właściwy ds. energii.

O zasadach ustalania taryf za energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe mówi Ustawa Prawo Energetyczne.

Zgodnie z art. 46 tej Ustawy, Minister właściwy ds. energii określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną. zasady te określane są po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ostatnie takie rozporządzenie zostało opublikowane 29 grudnia 2017 roku.

Jednakże, zgodnie z art. 47 Ustawy, wysokość taryf i okres ich obowiązywania ustalają przedsiębiorstwa energetyczne. Taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który może również odmówić zatwierdzenia danej taryfy.

Wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ Minister ds. energii określa zasady ustalania taryf, jednakże same taryfy są ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne i zatwierdzanie przez Prezesa URE. Ponadto, użyte w wypowiedzi stwierdzenie “Rząd do końca nie jest stroną w ustalaniu tych taryf” sugeruje, że senator Jackowski przyjmuje, że rząd pełni określoną rolę w ustalaniu taryf za energię elektryczną.

 

Share The Facts
Jan Maria Jackowski
senator IX kadencji


Rząd nie jest stroną w ustalaniu tych taryf, to zakłady produkujące i dystrybuujące energię się tym zajmują, natomiast URE zezwala na taryfy, które są proponowane przez dostawców prądu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >