Jan Maria Jackowski w TOK FM

04.05.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku brak zapisu o jakimkolwiek okresie jej obowiązywania, po którym należałoby poddać weryfikacji jej dotychczasowy kształt.

Taki zapis istniał rzeczywiście w konstytucji z 1791 r., znanej jako Konstytucja 3 Maja i głosił:

“Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawę konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy.”

Jak czytamy w powyższym cytacie, co dwadzieścia pięć lat miał odbywać się zjazd, celem weryfikacji funkcjonowania oraz poprawy obowiązującej wówczas konstytucji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.