Jan Śpiewak o dekrecie Bieruta

30.06.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy, zwany Dekretem Bieruta został wydany dnia 26 października 1945 roku. Na jego mocy wszelkie grunty na obszarze ówczesnej Warszawy przeszły na własność miasta. Dotychczasowym właścicielom gruntów, a także prawnym następcom właścicieli lub osobom reprezentującym ich prawa dekret przyznawał możliwość zwrócenia się do miasta o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy gruntu lub prawa zabudowy. Artykuł 7 ust. 5 oraz art. 8 przewidywał wypłatę odszkodowania za, odpowiednio, grunty, w przypadku niezgłoszenia wniosku o wieczystą dzierżawę lub jej nieprzyznania, a także budynki położone na gruncie, w przypadku nieprzyznania właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy. Zasady przyznawania odszkodowań za grunty i budynku określał art. 9, na mocy którego rekompensata następowała w miejskich papierach wartościowych. Prawo do żądania odszkodowania powstawało 6 miesięcy po przejęciu gruntu przez miasto, a wygasało z upływem trzech lat od tego terminu.

W związku z powyższym, wypowiedź Pana Jana Śpiewaka uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.