Janusz Korwin-Mikke o Armii Wyzwolenia Kosowa i Billu Clintonie

24.07.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Trudno stwierdzić czy USA za czasów Clintona rzeczywiście dozbrajało i szkoliło Kosovo Liberation Army (KLA). Istnieją źródła, które wskazują, że w 1998 roku CIA wraz z wywiadem brytyjskim miały szkolić członków KLA. Takie informacje podaje James Bissett w artykule We created a monster, który ukazał się w 2001 roku w Toronto Star. Bissett był ambasadorem Kanady w byłej Jugosławii, Albanii i Bułgarii. Z drugiej strony, amerykański think tank Council on Foreign Relations klasyfikuje KLA jako organizację terrorsytyczną, przytaczając opinię specjalnego wysłannika ds. Bałkanów za rządów Billa Clintona, Roberta Gelbarda. Stany Zjednoczone miałyby wspierać dążenia ludności albańskiej dopiero po 1999 roku, popierając umiarkowanego przywódcę Albańczyków Ibrahima Rugovę. Należy więc uznać tę tezę za nieweryfikowalną.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.