Janusz Korwin-Mikke o pretensjach terytorialnych wobec Polski

02.11.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego na temat roszczeń terytorialnych Niemiec i Ukrainy wobec Polski nie znajduje potwierdzenia w żadnych wystąpieniach czy dokumentach przedstawicieli obu państw. Nienaruszalność granicy z Niemcami i z Ukrainą gwarantowana jest przez liczne traktaty międzynarodowe zawarte na przestrzeni lat przez strony. Zarówno z państwem niemieckim, jak i z państwem ukraińskim Polskę łączą dobre relacje sąsiedzkie oraz gospodarcze.

W 1950 roku podpisano Układ zgorzelecki pomiędzy Polską a NRD (państwo uznawało się za reprezentanta całych Niemiec) o respektowaniu granicy wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej.

Następnie 7 grudnia 1970 roku w Warszawie podpisano układ pomiędzy PRL a RFN o normalizacji stosunków polsko – niemieckich. Jednym z warunków strony polskiej było wpisanie gwarancji o uznanie przez Niemców granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Oba państwa podpisały założenia układu, który między innymi stwierdzał nienaruszalność granic oraz poszanowania integralności terytorialnej obu państw. Zgodnie z interpretacją niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, RFN nie zobowiązało się do uznania granicy, a jedynie do przyjęcia obecnego stanu rzeczy (nie podejmowanie działań zbrojnych w celu zmiany granicy). Sytuacja geopolityczna zmieniła się wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku. Polska dyplomacja zabiegała o ponowny układ uznający granicę pomiędzy Republiką Federalnych Niemiec a Rzeczpospolitą Polską. W listopadzie 1990 roku podpisano polsko – niemiecki traktat graniczny, którego artykuł 3 stanowi: “Umawiające się Strony oświadczają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych i że roszczeń takich nie będą wysuwać również w przyszłości”.

W 1992 roku podpisano Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. W artykule 1 i 2 mowa jest o poszanowaniu istniejących granic oraz integralności terytorialnej. Artykuł 2 otrzymał brzmienie: “Strony uważają za nienaruszalną istniejącą i wytyczoną w terenie granicę między nimi i potwierdzają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych oraz nie będą takich roszczeń wysuwać w przyszłości”.

Hasła nawiązujące do rewizji granic państwowych pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą podnoszone są wyłącznie przez ugrupowanie skrajne, które posiadają marginalne znaczenie na scenach politycznych swoich krajów. Nie należy ich utożsamiać z oficjalnym stanowiskiem i polityką państw w tej kwestii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.