Janusz Piechociński o audycie w PKW

05.12.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2011r. Sygn. akt K 9/11 z zasady demokratycznego standardu zapisanego w art. 2 Konstytucji RP 6 miesięczny okres pomiędzy zmianą prawa wyborczego, a ogłoszeniem wyborów. Wg. art. 128 Konstytucji wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Kodeks wyborczy w art.289 dookreśla, że Marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego odbyło się 6 sierpnia 2010 r. W związku z tym jego kadencja upływa 5 sierpnia 2015r. a więc zarządzenie wyborów musi odbyć się pomiędzy 5 stycznia, a 5 lutego. Nie jest więc możliwe dotrzymanie 6 miesięcznego terminu trwałości przepisów wyborczych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.