Janusz Piechociński o liczbie emigrantów z Polski

09.01.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź J. Piechocińskiego jest w pełni zgodna z danymi zawartymi w “Informacji o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017” Głównego Urzędu Statystycznego. Względem danych GUS autor dokonał poprawnych zaokrągleń.

Według stanu na koniec 2017 roku, za granicą przebywało czasowo (powyżej 3 miesięcy) około 2 540 tys. stałych mieszkańców Polski. Była to liczba o 25 tys. większa niż w roku 2016 (2 515 tys.). Między latami 2016 a 2017 wystąpił więc wzrost o około 1%.

W końcu 2017 roku w krajach Europy poza Polską przebywało czasowo 2 241 tys. Polaków. Była to liczba o 27 tys. większa niż w roku 2016 (2 214 tys.).

Z kolei na terenie państw Unii Europejskiej, według stanu na koniec roku 2017, przebywało 2 121 tys. Polaków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.