Janusz Piechociński o SKOK

25.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość stawek opłat wnoszonych przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania w 2015 roku rzeczywiście wzrosła:

  • w przypadku opłaty rocznej z 0,1% do 0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr 28/2014)
  • w przypadku opłaty ostrożnościowej z 0,04% do 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr 29/2014)

Jednak określenie wysokości wpływów z tego tytułu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, szczególnie z samego tylko sektora banków spółdzielczych jest na ten moment przedwczesne i nie do zweryfikowania w żadnym dostępnym publicznie źródle.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje o wysokości zgromadzonych środków i uzyskanych wpływach w Raporcie Rocznym dostępnym na stronie Funduszu www.bfg.pl (przykładowy Raport Roczny za rok 2013). Jest on natomiast po zebraniu i opracowaniu potrzebnych informacji publikowany z reguły w roku kolejnym, niż ten którego dotyczy.

W związku z tym dla rzetelnej weryfikacji tej wypowiedzi potrzebne są dane, które zostaną udostępnione przez BFG w Raporcie Rocznym za rok 2015, który na tę chwilę nie jest dostępny i ukaże się najprawdopodobniej dopiero w roku 2016.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.