Janusz Piechociński o krajach strefy euro

11.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Choć problemy gospodarcze o których mówi premier Piechociński są jak najbardziej prawdziwe, zawyżył on ponad dwukrotnie wartość procentową spadku PKB Słowenii.

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Eurostat, PKB Słowenii po osiągnięciu najwyższej jak dotąd wysokości 37,244 miliardów euro w 2008 roku (rok po wejściu do strefy euro), w roku 2010 spadło do 35,484 miliardów. Spadek ten, choć znaczący, to tylko niespełna 5% PKB.

Tendencja do zmniejszania się PKB po roku 2008 nie dotyczy jednak tylko Słowenii. Analizując dane dotyczące Grecji, o której Janusz Piechociński wspominał wcześniej w swojej wypowiedzi, można dostrzec, iż po latach konsekwentnego wzrostu PKB od wstąpienia do strefy euro (2002 – 156,614 miliardów euro) do roku 2008 (233,197 miliardów euro), w latach 2009-2010 PKB skurczyło się o około 5 procent, do wartości 222,151 miliardów euro.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.