Janusz Śniadek o zarobkach działaczy „S”

16.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak czytamy w Uchwale nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Rozdział III

Wynagrodzenia pracowników Związku pochodzących z wyboru

§ 7

1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru, ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości:

1/ przewodniczącego:

d/ Komisji Krajowej – 2,9-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.