Jarosław Gowin o urzędzie ministra sprawiedliwości

15.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nowa ustawa o prokuratorze podpisana przez Prezydenta RP 12 lutego 2016 roku wprowadza  połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości (Art. 1. § 2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Prokurator Generalny musi spełniać warunki określone w art. 75 § 1 pkt 1–3 i 8.). Dalej w artykule 75 wymienione zostały warunki, które należy spełnić, aby można byłoby się ubiegać o stanowisko prokuratora. Należy do nich m.in wykształcenie prawnicze  (Art. 75. § 1. Na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto: 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce).

Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska i sprawował tę funkcję w latach 2011-2013. Nie posiada wykształcenia prawniczego, ukończył historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.