Jarosław Gowin w Gościu Radia ZET

Gościem Radia Zet u Konrada Piaseckiego był Jarosław Gowin. Wicepremier wypowiadał się między innymi o trwającej w Warszawie aferze reprywatyzacyjnej i możliwościach odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Gowin

Dzisiaj nie ma prawnych podstaw do tego, żeby wprowadzać zarząd komisaryczny. Dzisiaj, czyli przy tym stanie wiedzy, przy wstępnym postępowaniu prokuratorskim bez stawiania zarzutów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Procedurę powoływania zarządu komisarycznego do organów gminy (w tym również prezydenta miasta stołecznego Warszawy) reguluje artykuł 97. ustawy o samorządzie gminnym, w którym czytamy:

Art. 97.

  1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.
  2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.
  3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
  4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania.

 

Przesłanką do wprowadzenia zarządu komisarycznego jest zatem nieskuteczne wykonywanie przez dany organ samorządowy zadań przewidzianych w rozdziale 2. ustawy o samorządzie gminnym. Przed zawieszeniem organów samorządu konieczne jest przedstawienie przyczyn wdrożenia tego mechanizmu i wezwanie do poprawy sytuacji Choć ustawa nie wskazuje wyraźnie, który organ powinien przedstawić zarzuty odnośnie pracy samorządu oraz wystosować wezwanie do poprawy sytuacji, praktyka pokazuje, że jest nim Prezes Rady Ministrów, który może na drodze udzielonego pełnomocnictwa przekazać te kompetencje innym organom co w wyroku z 23 listopada 2005 roku potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Z kontekstu wypowiedzi Jarosława Gowina wynika, że warunkuje on możliwość wprowadzenia zarządu komisarycznego od działań prokuratury i możliwych zarzutów prokuratorskich. Tymczasem artykuł 97. ustawy o samorządzie gminnym nie wspomina o konieczności angażowania instytucji prokuratury w procedurę powoływania zarządu komisarycznego. W przytoczonej wypowiedzi oceniamy słowa o obowiązku postawienia zarzutów prokuratorskich, aby powołać zarząd komisaryczny w gminie. W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >