Jarosław Kaczyński o zmianie konstytucji

19.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sejmie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy 234 posłów, Klub Poselski Kukiz’15 40 posłów, a Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 16 posłów.

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 235 ust. 4) ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Zakładając, że w głosowaniu nad zmianą Konstytucji udział wzięłoby wszystkich 460 posłów to do zmiany ustawy zasadniczej niezbędne byłyby głosy 307 z nich. Łącznie PiS, Kukiz’15 oraz PSL posiadają 290 posłów, czyli zbyt mało, by w takiej sytuacji przegłosować zmianę Konstytucji. W związku z tym wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.