Jarosław Kalinowski- Sygnały Dnia PR1

22.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Obecne PSL powstało w wyniku procesu zjednoczeniowego, który rozpoczął się w 1988r. Ostatecznie partia ta, zrodziła się na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego 5 maja 1990r. Prawdą jest, iż ugrupowanie to od tamtych czasów funkcjonuje pod tą samą nazwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.