Jarosław Sellin o dofinansowaniach w ramach programu Niepodległa

24.05.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z oficjalną stroną programu „Niepodległa 2018” w okresie od 26 lutego do 23 marca 2018 r. wpłynęło 2516 wniosków, z czego 218 otrzymało dofinansowanie.

Program dotacyjny Niepodległa 2018 został utworzony w celu wspierania działań “o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.” Jego koordynacją zajmuje się Biuro Programu Niepodległa, będące jednostką budżetową. Natomiast nadzór nad Biurem sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław Sellin.

Początkowy budżet programu wynosił 6 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie, kwotę zwiększono do 13 mln zł, dzięki czemu obniżono próg wymagany do otrzymania grantu.

Share The Facts
Jarosław Sellin
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


[O programie Niepodległa] W 2018 roku rzeczywiście dostaliśmy ponad 2,5 tysiąca wniosków na dofinansowanie na różnego rodzaju wydarzenia w skali lokalnej, (…) prawie 220 dostanie nasze dofinansowanie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.