Jarosław Sellin w „Faktach po Faktach”

24.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie Ust.1 Art. 104 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. wiemy, iż każdy poseł jest przedstawicielem Narodu, który go wybrał, dlatego też w jego imieniu ma sprawować władzę. Co więcej, nie jest on związany instrukcjami wyborców, co oznacza że jego funkcjonowanie nie jest ograniczone  przez wytyczne danej grupy wyborców, danego okręgu w którym dostał mandat czy środowiska politycznego, które go popierało.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.