Jarubas o rodzinie i partii

15.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Krystian Jakubas w wyborach w 2014 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji, uzyskując 5305 głosów. Jest to jego pierwsza kadencja.

Adam Jarubas także jest radnym aktualnej kadencji, uzyskał jednak znacznie więcej, bo 37871 głosów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa radnym można zostać jedynie w drodze wyborów bezpośrednich, nie ma natomiast możliwości nominowania radnego przez marszałka województwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.