Joanna Kopcińska o świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

21 maja Joanna Kopcińska wystąpiła w audycji Gość Radia ZET. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości wypowiedziała się na temat świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Kopcińska

Do 2013 r. było świadczenie pielęgnacyjne, które nie dzieliło osoby niepełnosprawnej tej, która urodziła się niepełnosprawna, i tej, która np. w wyniku wypadku stała się osobą niepełnosprawną. W 2014 r., przypomnę, nagle doszło do zróżnicowania.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 r., według swojej pierwszej przyjętej wersji przyznawała prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które zrezygnowały z pracy celem opieki nad dzieckiem z przyznanym oświadczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ogłoszony tekst ustawy nie wyróżniał do kiedy niepełnosprawność dziecka miała powstać, żeby mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

7 grudnia 2012 r. przyjęta została nowelizacja ustawy, wprowadzająca kryterium wiekowe do świadczenia pielęgnacyjnego: aby mieć prawo do takiego świadczenia, niepełnosprawność dziecka musiała powstać przed 18. rokiem życia dziecka lub przed 25. rokiem życia, w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

Ta sama nowelizacja wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany osobom, które zrezygnowały z pracy celem opieki nad osobą z przyznanym oświadczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązuje kryterium dochodowe: łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie może przekroczyć 764 złotych brutto na osobę.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

5 grudnia 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. wyżej opisanej nowelizacji. Trybunał zakwestionował zapis ustawy mówiący o utracie w dniu 30 czerwca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby, które miały to prawo według starych przepisów, a według nowych je utracili. Zapis ten był wg wyroku Trybunału, niezgodny z art. 2 Konstytucji (mówiącym, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej).

Wobec wyroku Trybunału, 4 kwietnia 2014 r., przyjęto Ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wprowadziła zasiłek dla opiekuna tym osobom, które utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, a które nie spełniły kryterium dochodowego do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wysokość zasiłku wynosi 520 złotych, nie ma kryterium dochodowego. Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego weszła w życie 1 stycznia 2013 roku. Ponadto, wypowiedź sugeruje, że wprowadzonym w nowelizacji kryterium przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest to, czy niepełnosprawność dziecka miała charakter wrodzony, czy też nabyty. Tymczasem, według nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryterium przyznania prawa do tego świadczenia jest wiek dziecka w momencie powstania niepełnosprawności: przed 18 rokiem życia lub przed 25 rokiem życia w przypadku, gdy dziecko kontynuowało naukę (nie ma więc znaczenia, czy niepełnosprawność jest wrodzona czy nabyta, o ile powstała ona w przewidzianym ustawą okresie życia dziecka). Z kolei Ustawa przyjęta w 2014 roku nawiązuje do nowelizacji i wyroku TK z roku 2013 i wprowadza pozbawiony kryterium dochodowego zasiłek dla osób, które utraciły prawo do świadczenia na mocy omawianej powyżej nowelizacji.

Share The Facts
Joanna Kopcińska
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości


Do 2013 r. było świadczenie pielęgnacyjne, które nie dzieliło osoby tej, która urodziła się niepełnosprawna, i tej, która stała się osobą niepełnosprawną. W 2014 r. nagle doszło do zróżnicowania.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >