Joanna Mucha na antenie TOK FM.

27.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wg. informacji zawartych na stronie z ogólnej kwoty 82,5 mld euro, którą Polska otrzyma, 31,15 mld euro zostanie wydane w programach regionalnych, których dysponentem są samorządy.

Oznacza to, że tylko 37,75 % środków wydawanych jest poprzez samorządy.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Pełny dokument nt. środków przyznanych Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.