Joanna Schmidt o finansowaniu Nowoczesnej

11.01.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z wypowiedzi posłanki Joanny Schmidt wynika, że wspomniane przez nią 13 milionów złotych odnosi się jedynie do dochodów uzyskanych od sympatyków Nowoczesnej.

Na stronach PKW zamieszono sprawozdania dotyczące źródeł pozyskania środków finansowych przez partie polityczne. Wynika z nich, że Nowoczesna w 2015 roku uzyskała od osób fizycznych 164 728,04 złotych i 8 642 419,95 złotych w ramach Funduszy Wyborczego. W 2016 roku dochody od osób fizycznych wyniosły: 2 858 319,25 złotych, a rok później 1 796 869,32 złotych.

Suma dochodów z tego tytułu w latach 2015-2017 wraz z dochodami w ramach Funduszu Wyborczego w 2015 roku wynosi 13 462 336,56 zł. Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.