Kamila Gasiuk-Pihowicz w Radio ZET

30.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jest prawdą, że Trybunał Konstytucyjny wydawał wyroki niezgodne z wolą partii rządzącej. Lista orzeczeń (wykonanych i niewykonanych) jest dostępna tutaj.

Kamila Gasiuk-Pihowicz posłużyła się jednak określeniem “bardzo często”, co jest opinią i nie podlega weryfikacji zgodnie z naszą metodologią.

Posłanka Nowoczesnej w swojej wypowiedzi przywołała konkretny przykład, kwestię kwoty wolnej od podatku.

Platforma Obywatelska w 2015 roku stwierdziła, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku pogorszyłoby sytuację najbiedniejszych w Polsce i z tego powodu nie zamierza podejmować działań mających na celu jej zwiększenie.

28 października 2015 roku, Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych zasądził, że brak mechanizmu zwiększającego kwotę wolną od podatku, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z Konstytucją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.