Katarzyna Lubnauer o deficycie budżetowym w krajach Unii Europejskiej

15.06.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Eurostatu deficyt budżetowy Polski w 2017 r. wynosił 1,7% PKB i był to ósmy najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. Nadwyżkę budżetową posiadło 12 państw:  Malta (3,9%), Cypr (1,8%), Czechy (1,6%), Luksemburg (1,5%), Szwecja (1,3%), Niemcy (1,3%), Holandia (1,1%), Dania (1%), Bułgaria (0,9%), Grecja (0,8%), Chorwacja (0,8%) oraz Litwa (0,5%). Równowagę budżetową miała jedynie Słowenia.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
Przewodnicząca Nowoczesnej


Jeśli chodzi o deficyt budżetowy jesteśmy w tej chwili 8 krajem od końca w Unii Europejskiej. 12 krajów Unii Europejskiej ma nadwyżkę budżetową, jeden kraj ma równowagę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.