Katarzyna Lubnauer o reformie edukacji

14.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W październiku 2015 roku Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS przeprowadził badanie społecznej oceny propozycji zmian systemu edukacji. Zgodnie z opublikowanymi na stronie internetowej IBRiS wynikami67,9% badanych zdecydowanie się zgadzało lub raczej się zgadzało z proponowaną ówcześnie reformą opartą na likwidacji gimnazjów i przywróceniem systemu 8-letniej szkoły podstawowej, a następnie szkół średnich lub zawodowych. Zupełnie się nie zgadzało lub raczej się nie zgadzało 26,4% ówcześnie badanych.

W październiku 2016 roku IBRiS przeprowadził sondaż na ten sam temat na zlecenie Radia Zet. Wyniki tegoż badania wskazują na to, że 48,3% respondentów źle ocenia proponowaną reformę edukacji. Z kolei 47,7% badanych jest zdania, że przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej, a następnie cztero- lub pięcioletniej szkoły średniej i szkolnictwa branżowego będzie korzystne.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami oraz metodologią zakładającą 5%-owy margines błędu, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.