Katarzyna Lubnauer o świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

23.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Według art. 17 ustawy, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje opiekunom niepełnosprawnych dzieci jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nie 18. roku życia lub „jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1 stycznia 2018 roku 1477 złotych.

Osobom które zrezygnowały z pracy w celu opieki nad osobą niepełnosprawną przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosi 520 złotych miesięcznie. Warunkiem przyznania takiego zasiłku jest łączny dochód rodziny sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki, który w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekraczać 764 złotych netto.

21 października 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapis ustawy, który uzależnia prawo do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki (art. 17 ust. 1b ustawy) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (mówiącym, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze).

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
przewodnicząca Nowoczesnej


Inną kwotę świadczeń otrzymują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, a inną opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. (…) TK orzekł o niekonstytucyjności tego rozwiązania w 2014 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.