Katarzyna Lubnauer w Poranku Radia TOK FM

19.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której członkiem jest Polska, prowadzi cykliczny Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (ang. Programme for International Student Assessment – PISA). W jego ramach co 3 lata odbywają się testy sprawdzające wiedzę i umiejętności 15-letnich uczniów w poszczególnych krajach. Najnowsze dane z tego badania pochodzą z roku 2012. Raport z badania przeprowadzonego w roku 2015 ma zostać opublikowany 6 grudnia 2016 roku. Katarzyna Lubnauer miała bazować na danych z 2012 roku, o czym wspomniała podczas rozmowy z Dominiką Wielowieyską.

Zgodnie z danymi PISA (tabela III.2.3a) Polska zajmuje 59. miejsce pośród 65 badanych państw jeśli chodzi o poczucie szczęścia przez uczniów w szkole. Za szczęśliwych w szkole uważa się 68,4 % uczniów z Polski. Gorzej pod tym względem wypadają uczniowie z Łotwy, Finlandii, Estonii, Słowacji, Czech oraz Korei Południowej. Średnia dla państw OECD wynosi 79,8 %. Najbardziej szczęśliwymi są uczniowie z Indonezji (95,7 %), Albanii (94 %) oraz Peru (93,6%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.