Kiedy dziennikarz może zostać zwolniony z pracy?

05.06.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o Prawie Prasowym, “dziennikarz, w ramach stosunku pracy, ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji”. Działalność dziennikarza sprzeczna z tą zasadą stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego.

Przygotowywanie publikacji zgodne z linią programową danej redakcji jest zatem obowiązkiem dziennikarza. Ustawa jednakże nie określa kary w razie naruszenia przywołanych wyżej artykułów. Co więcej, Sąd Najwyższy, orzekając w sprawie I PKN 570/97 (wyrok z 19 marca 1998 r.), która dotyczyła konfliktu między redakcją, a zwolnionym dziennikarzem,  wyraźnie zaznacza, iż “rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest wyjątkowym środkiem prawnym i stąd poddane jest różnego rodzaju ograniczeniem, które nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający zakres jego użycia”. Zgodnie z Kodeksem Pracy, a konkretnie jego art. 52 § 1 pkt 1, pracodawca może rozwiązać umowę z winy pracownika, bez okresu wypowiedzenia, tylko jeśli dojdzie do “ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Zastosowanie tak radykalnego środka pociąga za sobą potrzebę umotywowania, że podjęte przez dziennikarza działania rzeczywiście stanowiły ciężkie naruszenie. W związku z tym, wypowiedź Joanny Lichockiej należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.