Kiedy mogą przejść na emeryturę osoby ubezpieczone w KRUS?

Poseł Jacek Sasin (PiS) był jednym z gości zeszłotygodniowego wydania programu Minęła Dwudziesta. Oprócz niego w programie wzięli udział także: Anna Maria Siarkowska (Koło Poselskie Republikanie), Marcin Święcicki (PO) oraz Paweł Bejda (PSL). Pomiędzy członkiem Prawa i Sprawiedliwości a reprezentantami poprzedniej koalicji rządzącej rozgorzała zażarta dyskusja na temat zmian legislacyjnych odnoszących się do emerytury rolniczej. Poseł Sasin oskarżał rząd PO i PSL o podniesienie wieku emerytalnego rolników o 12 lat. Sprawdziliśmy czy miał rację.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Sasin

Pan poseł mówi w tej chwili, że my rzekomo podnosimy wiek emerytalny dla rolników (…). O 12 podnieśliście [jako koalicja PO-PSL – przyp], z 55 do 67. 12 lat, prosta arytmetyka.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Warunki nabywania prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (prezydencki projekt Andrzeja Dudy), która zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (projekt PO-PSL).

Ustawa  z 2012 r. przewidywała od 1 stycznia 2013 r. stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego (z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do 67 lat dla obu płci) o 3 miesiące każdego roku. Miało ono dotyczyć kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. 67 lat miało być docelowym wiekiem emerytalnym dla kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r.

Ustawa z 11 maja 2012 r. przewidywałą również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla ubezpieczonych w KRUS, jeżeli rolnik spełnił łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę stosuje się jednak do rolnika, który podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat do dnia 31 grudnia 2017 r. Zatem rolników, którzy nie spełnili tego warunku, od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ogólny wiek emerytalny. Wiek ten obniżony został ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydenta Andrzeja Dudy) do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ projekt koalicji PO-PSL podnosił wiek emerytalny o odpowiednio 7 lat dla kobiet i 2 lata dla mężczyzn. Próg 55 lat stanowi jedynie jeden z trzech warunków, które należy łącznie spełnić, aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę, nigdy jednak nie stanowił normalnego wieku emerytalnego dla kobiet, co sugeruje wypowiedź posła Sasina.