Kiedy sprzedano PZL Mielec?

10.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

raporcie Najwyższej Izby Kontroli, poświęconym wynikom kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłu obronnego możemy przeczytać, że w dniu 18 grudnia 2006 roku zawarto umowę sprzedaży i nabycia udziałów „PZL Mielec”, a 16 marca 2007 roku umowę rozporządzającą tymi udziałami pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a United Technologies Holdings, spółką zależną od Sikorsky Aircraft Corporation, producenta śmigłowców Black Hawk.  Inwestor wpłacił na rzecz Agencji 66 mln zł tytułem zapłaty za udziały w Spółce, spłacił całość zadłużenia „PZL Mielec” wobec Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 36,7 mln zł, a także podjął zobowiązania produkcyjne, inwestycyjne i pracownicze, obejmujące m.in. wytwarzanie kabin do śmigłowców Black Hawk.

Szefem Agencji Rozwoju Przemysłu w omawianym okresie był Paweł Brzezicki, odwołany z tego stanowiska 23 listopada 2007 roku.

Paweł Brzezicki pełni obecnie funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.