Kierwiński i Sasin w Dziś wieczorem

17.05.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych GUS z tzw. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2016 roku, PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wrósł o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i jednocześnie zmalał o 0,1% w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku.

Według tego samego szacunku PKB niewyrównany sezonowo (wyrażony w cenach średniorocznych z roku 2015), wzrósł o 3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2015.

Należy zwrócić uwagę na to, że powyższe dane są wstępne i mogą się zmienić: pierwszy regularny szacunek PKB za pierwszy kwartał 2016 zostanie opublikowany 31 maja 2016.

Dane GUS odbiegają od pierwszych szacunków Ministerstwa Rozwoju, według których wzrost PKB w pierwszym kwartale 2016 roku miał wynieść 3,8%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.