Klauzula sumienia po raz wtóry

Nie milknie dyskusja nad klauzulą sumienia dla lekarzy. W Polskim Radiu temat ten poruszył także Leszek Miller.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Odpowiedni przepis ustawy o zawodzie lekarza mówi wyraźnie, że lekarz może się wprawdzie powstrzymać od wykonania świadczeń niezgodnych z jego sumieniem, ale musi wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym szpitalu. I co więcej, musi to odnotować.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

 

Przepisy prawa, które poruszają kwestię sumienia lekarzy, znajdują się w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Artykuł 39 ustawy wskazuje, że lekarz może powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ale ma on obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza oraz odnotować to zdarzenie w dokumentacji medycznej. Jedynym wyjątkiem, kiedy lekarz nie może odmówić świadczenia usługi jest sytuacja, w której odmowa udzielenia pomocy (i związana z nią zwłoka) wiązać się może z utratą życia, utratą zdrowia lub rozstrojem zdrowia (art. 30).

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >