Komisja Europejska a katastrofa w Smoleńsku

26.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Eurodeputowany Ryszard Czarnecki faktycznie złożył zapytanie 16 lipca 2010 roku (Pytanie H-0380/2010  przeznaczone na turę pytań do Komisji) “Śledztwo w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.” (nr. 40), na które otrzymał odpowiedź od Komisji Europejskiej dnia 7 września 2010 roku.

Jednak w pytaniu do Komisji, eurodeputowany R. Czarnecki nie zapytał “czy jest możliwość umiędzynarodowienia śledztwa smoleńskiego”, lecz “czy Komisja zamierza zapytać władze Federacji Rosyjskiej o postępy śledztwa (…)”. Taką wypowiedź należy uznać za manipulację.

Ponadto Komisja na złożone zapytanie opowiedziała, że “ nie planuje brać udziału w dochodzeniu w sprawie przyczyn tej katastrofy ani też powoływać własnej komisji śledczej.” Fałsz z kolei polega na tym, że Komisja nie “powiedziała, że tak” – jak to stwierdził R. Czarnecki – lecz, że “jeżeli jakiekolwiek wnioski wpłyną do Komisji, to zostaną przeanalizowane i rozpatrzone.”

Prawdą jest tylko to, że do czasu ustosunkowania się do przedłożonego zapytania, Komisja nie otrzymała żadnych wniosków od organów prowadzących śledztwo z prośbą o wsparcie.

Wreszcie R. Czarnecki stwierdza, że “Po kilku miesiącach przewodniczący Barosso sam stwierdził, że UE jest gotowa zaangażować się w śledztwo międzynarodowe, że gotowa jest dać ekspertów, otworzyć parasol (…)”. Faktycznie, po kilku miesiącach (styczeń 2011) Przewodniczący Komisji Europejskiej J.M. Barroso odniósł się do śledztwa ws. katastrofy, ale nie powiedział, że KE jest gotowa, aby zaangażować się w śledztwo międzynardowe, ale wręcz przeciwnie – stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do takiego działania: “Z prawnego punktu widzenia mamy niewiele argumentów do działania ze strony KE” i ponownie powtórzył, że jeżeli którakolwiek strona zwróci się o pomoc, to Komisja rozpatrzy taki wniosek, ale może działać tylko na podstawie prawa i w jego granicach. Tę część wypowiedzi R. Czarneckiego również należy uznać więc za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.