Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka #factcheck

5 września 2016 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapoznała się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Sprawdzone wypowiedzi

Kinga Gajewska

Sejm obecnej kadencji zmniejszył wydatki rzecznika o prawie 10 mln zł. Członkowie Komisji Finansów stwierdzili, że trzeba zmniejszyć budżet rzecznika do poziomu z 2011 r.

Prawda Ukryj uzasadnienie

We wrześniu 2015 roku w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 założono, że RPO otrzyma kwotę 45 mln 566 tys, o taką podwyżkę, czyli 18% względem roku 2015  wnioskowało Biuro RPO, jednak ostatecznie w budżecie na rok 2016 została przyznana kwota 35 mln 619 zł. Komisja Finansów Publicznych w styczniu 2016r. zaproponowała zmniejszenie  budżetu RPO na rzecz innych działań m.in.  Instytutu Pamięci Narodowej, budowy odcinka drogi krajowej nr 9.

Wg strony RPO, Budżet RPO w 2015 r. wynosił 38 mln 602 tys., natomiast  w 2016 r. wyniesie 35 mln 619 zł. Budżet miałby więc nie zostać zmniejszony o 10 mln zł, tylko o 3 mln zł. Informacja ta wprowadza w błąd czytelników. Wydatki RPO, porównując Projekt ustawy budżetowej i przyjętą ustawę budżetową, rzeczywiście zostały zmniejszone o 10 mln zł.

Wysokość budżetu RPO z 2016r. zbliżona jest do budżetu z 2011 roku, który wynosił 35 mln 424 zł.

 

Kinga Gajewska

RPO ma tylko 300 pracowników na 38 milionów obywateli

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2015 roku przeciętne zatrudnienie* w Biurze  Rzecznika Praw Obywatelskich wyniosło 286 osób. Natomiast liczba ludności Polski na koniec 2015 roku wyniosła 38 437 239.

*W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

Adam Bodnar

W zeszłym roku do biura Rzecznika wpłynęło ponad 57 000 spraw.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi przytoczonymi w Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, w roku 2015 do Rzecznika skierowano ogółem 57 627 wniosków.

Adam Bodnar

Rzecznik skierował do Trybunału Konstytucyjnego 21 wniosków abstrakcyjnych, przystąpił do 12 skarg konstytucyjnych, 5 pytań prawnych oraz do 4 wniosków innych podmiotów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015  RPO skierował: 21 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z aktem wyższego rzędu, 12 zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania ze skargi konstytucyjnej, 5 zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych oraz 4 zawiadomienia do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie wniosku.

Adam Bodnar

Przygotowaliśmy specjalny raport dotyczący funkcjonowania schronisk dla nieletnich oraz zakładów poprawczych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji w latach 2008–2015 dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej RPO.

Adam Bodnar

My staramy się podejmować różne działania edukacyjne dotyczące szczególnie osób starszych. Efektem tych działań jest przygotowanie specjalnej publikacji, która została wydana razem z Komisją Nadzoru Finansowego, która pokazuje w jaki sposób osoby starsze mogą (..) nie wpadać w problemy związnae z różnego rodzaju oszustwami instytucji finansowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wymieniona wyżej publikacja “Senior w świecie finansów” została wydana w 2015 roku przez  Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar

Urząd Rzecznika przygotował kilka raportów dotyczących osób głuchych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował i opublikował raporty na temat osób głuchych t.j.:

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >