Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka #factcheck

08.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

We wrześniu 2015 roku w  projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 założono, że RPO otrzyma kwotę 45 mln 566 tys, o taką podwyżkę, czyli 18% względem roku 2015  wnioskowało Biuro RPO, jednak ostatecznie w budżecie na rok 2016 została przyznana kwota 35 mln 619 zł. Komisja Finansów Publicznych w styczniu 2016r. zaproponowała zmniejszenie  budżetu RPO na rzecz innych działań m.in.  Instytutu Pamięci Narodowej, budowy odcinka drogi krajowej nr 9.

Wg strony RPO, Budżet RPO w 2015 r. wynosił 38 mln 602 tys., natomiast  w 2016 r. wyniesie 35 mln 619 zł. Budżet miałby więc nie zostać zmniejszony o 10 mln zł, tylko o 3 mln zł. Informacja ta wprowadza w błąd czytelników. Wydatki RPO, porównując Projekt ustawy budżetowej i przyjętą ustawę budżetową, rzeczywiście zostały zmniejszone o 10 mln zł.

Wysokość budżetu RPO z 2016r. zbliżona jest do budżetu z 2011 roku, który wynosił 35 mln 424 zł.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.