Konferencja Premier Ewy Kopacz po posiedzeniu rządu

25.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 360 000 tys. zł (360 mln zł), z których 20 000 tys. zł przeznaczone jest na rok 2015.

Natomiast na oficjalnej stronie Pani Premier podana jest liczba 370 mln złotych, z nich 30 mln zł na rok 2015. Rada Ministrów przyjęła bowiem 17 marca 2015 r. uchwałę z autopoprawkami, co tłumaczy różnicę w liczbach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.