#konfrontacja Andrzej Rzepliński w Kropce nad i

Andrzej Rzepliński prezes Trybunału Konstytucyjnego w rozmowie w Kropce nad i z Moniką Olejnik odniósł się do sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Rzepliński

Jest kilka innych podmiotów, które mogą wnieść wniosek w sprawie tej ustawy tj. Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Krajowa Rada Sądownictwa, grupa posłów i grupa senatorów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 191 ust. 1 pkt. 1 i 2 Konstytucji mówią, że “Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2”

Andrzej Rzepliński

O tym co jest prawem zgodnym z konstytucją decyduje tylko Trybunał Konstytucyjny.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie art. 188 Konstytucji należy stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, który może określić niezgodność umowy międzynarodowej, ustawy lub rozporządzenia z Konstytucją.

Na podstawie Art. 191 Konstytucji można dokładnie określić jakie podmioty mogą zainicjować postępowanie przed TK w sprawie kontroli konstytucyjności przepisu prawnego. Są to m.in. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK i Rzecznik Praw Obywatelskich. Co więcej, Art. 193 wskazuje, że każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

Podsumowując, w polskim systemie nie ma innego organu oprócz Trybunału Konstytucyjnego, który zajmuje się badaniem konstytucyjności aktów normatywnych, a organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są jedynie uprawnione do wszczęcia takiej kontroli.

Andrzej Rzepliński

Orzeczenia Trybunału są ostateczne i powszechnie obowiązujące.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 190 ust. 1 Konstytucji RP brzmi “Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.

Andrzej Rzepliński

TK nie może nigdy wszcząć samo kontroli.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny nie działa samoistnie i nie ma kompetencji do samodzielnego sprawdzania konstytucyjności żadnego aktu normatywnego. TK działa tylko i wyłącznie na wniosek odpowiedniego organu* lub obywatela, którego jak wskazuje art. 79 Konstytucji wolności lub prawa zostały naruszone (służy jednostce po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia przez odpowiedni sąd).

*Art. 191 określa dokładnie podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją. W tej grupie znajdują się: Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK i Rzecznik Praw Obywatelskich, organy stanowiące jednostek samorządy terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych, ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, Kościoły i związki wyznaniowe oraz Krajowa Rada Sądownicza.

Andrzej Rzepliński

Ci ludzie protestujący korzystają z prawa, które zostało znacznie poszerzone wyrokiem TK i Sejm realizując wyrok Trybunału zmienił przepisy ustawy o zgromadzaniach publicznych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny na wniosek dwóch grup posłów na Sejm oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zbadał zgodność ustawy  z dnia 5 lipca 1990 r.– Prawo o zgromadzeniach z Konstytucją.  Trybunał zakwestionował sześć przepisów.  Sejm uchwalił nową ustawę Prawo o zgromadzeniach- 24 lipca 2015 r.  Ustawa ta wykonuje wyrok  Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z  3 maja 2007 r. Nowa ustawa nie reguluje minimalnej liczby uczestników zgromadzenia, ułatwia organizatorom złożenie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, wprowadza możliwość zorganizowania zgromadzenia spontanicznego a także  reguluje kwestie procedury odwoławczej.

Andrzej Rzepliński

Sędzia konstytucyjny podlega wyłącznie konstytucji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 195 ust. 1 Konstytucji jasno stwierdza, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Dodatkowo w orzecznictwie TK również można znaleźć informacje na temat wyłącznej podległości TK Konstytucji. W postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. TK wyraża się, że szczególną, a nawet wyjątkową, pozycję ustrojową w sprawowaniu swojego urzędu, zapewnia sędziom Trybunału Konstytucyjnego podległość jedynie Konstytucji. Czyni to pozycję sędziego TK w realizacji jego roli ustrojowej wyjątkową, także – na tle sędziów innych sądów – ze względu na przedmiot orzekania.

Według niektórych sędziowie podlegają również ustawie o TK, ponieważ art. 197 wskazuje, że organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Jednak sędziowie TK uważają, że uchwalona jeszcze przed formalnym wejściem w życie Konstytucji RP ustawa o TK realizuje tylko zapowiedź zawartą w jej art. 197, w myśl której organizację i tryb postępowania przed TK powinna określać ustawa. Zwraca więc uwagę fakt, iż w granicach upoważnienia udzielonego ustawodawcy zwykłemu mieści się unormowanie jedynie formalnej strony działania Trybunału Konstytucyjnego, a nie zakresu jego kompetencji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >