Kopalnia Ruch Śląsk

W dzisiejszym artykule factchecku energetycznego we współpracy z Instytutem Polityk Publicznych przedstawiamy wypowiedzi posłanki PO Danuty Pietraszewskiej i sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego na temat węgla wydobywanego w kopalni Ruch Śląsk oraz wypowiedź Krzysztofa Tchórzewskiego o koszcie energii elektrycznej w zależności od jej źródła.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Danuta Pietraszewska

Jakie były przesłanki aby ją (kopalnie Ruch Śląsk) oddać  do SRK, ponieważ ta kopalnia ma najlepszy jakościowo węgiel koksujący.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Węgiel dostępny w ofercie kopalni Ruch Śląsk, do celów koksowniczych przeznaczony jest typ węgla numer 33.

Pod tym adresem dostępne są parametry jakościowe węgla pochodzącego z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na podstawie “Gospodarka węglem koksowym”:

“Do najważniejszych parametrów jakościowych określających wartość technologiczną węgla koksowego należą:

  • wskaźniki analizy technicznej i elementarnej określające zawartość części lotnych oraz udział składników balastowych i zanieczyszczeń w węglu, a więc zawartość wilgoci całkowitej, popiołu, siarki całkowitej oraz fosforu – większość tych wskaźników ma charakter cech wtórnych kształtowanych przede wszystkim przez wzbogacenie węgla w procesie przeróbki mechanicznej;
  • wskaźniki oceny mikroskopowej węgla tj: analiza petrograficzna węgla oraz wielkość i rozkład współczynnika odbicia światła witrynitu;
  • parametry jakościowe charakteryzujące właściwości koksotwórcze węgla, takie jak: spiekalność, dylatacja, plastyczność, ciśnienie rozprężania – cechy ukształtowane przede wszystkim w procesie naturalnego uwęglania.”

W dalszej części raportu możemy szczegółowo przeczytać o znaczeniu każdego z parametrów dla węgli koksowych. Węgiel rozumiany jako podstawowy wsad do procesu koksowania powinien cechować się przede wszystkim:

  • niską zawartością części lotnych z przedziału
    20 – 26%;
  • zawartością wilgoci niższą niż 10%;
  • wysoką spiekalnością;

Porównując węgiel ortokoksowy z kopalni Borynia JSW z sortymentem MIIA pochodzącym z kopalni Ruch Śląsk, widać że ten pierwszy cechuje się niższą zawartością części lotnych mieszczącą się w proponowanym wyżej przedziale. W drugim przypadku węgiel pochodzący z Kopalni Ruch Śląsk charakteryzuje się wysoką (ponad 30%) zawartością części lotnych. Nie inaczej jest w przypadku spiekalności, gdzie węgiel JSW posiada wyższy indeks Rogi. Na korzyść kopalni Ruch Śląsk przemawia jedynie stopień zawilgocenia węgla, który jest niższy niż węgla JSW.

Z czysto technicznego punktu widzenia lepszy jakościowo wydaje się być węgiel z kopalni Borynia JSW. Wypowiedź na tej podstawie kwalifikujemy jako fałszywą.

Grzegorz Tobiszowski

Co do kopalni Śląsk, to Pani poseł chcę powiedzieć, że mamy tam węgiel energetyczny, nie koksujący.  

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Kopalnia Ruch “Śląsk” wraz z kopalnią Ruch “Wujek” od dnia 1 stycznia 2015 roku działa w ramach dwuruchowego zakładu górniczego, jakim jest Kopalnia Węgla Kamiennego “Wujek”. Przedmiotem działalności kopalni jest prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego, jego wzbogacanie, gospodarka odpadami, powstającymi w trakcie tych procesów oraz sprzedaż węgla o odpowiedniej jakości. Aktualnie w Ruchu “Śląsk” eksploatowane są trzy pokłady: 417, 502 i 510. W trakcie przygotowania do wydobycia jest pokład 409. Z jakościowej analizy złoża wynika, że 72% wydobywanego węgla to węgiel koksujący o dobrej jakości.

Krzysztof Tchórzewski

170-180 zł kosztuje megawatogodzina energii elektrycznej z węgla, ale 350 z wiatraków, ale 450 z fotowoltaniki, ale ok. 250 z biogazowni.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Koszty wytwarzania energii elektrycznej najczęściej określa się metodą LCOE (Levelized Costs of Electricity). Obliczony tą metodą koszt jest to minimalna cena po jakiej należy sprzedać energię elektryczną, żeby producent wyszedł w ostatecznym bilansie na zero.

W raporcie zatytułowanym Analiza ekonomiczna jednostkowych kosztów produkcji elektryczności w różnych technologiach jej wytwarzania znajdują się obliczenia LCOE dla kilku źródeł pozyskiwania energii elektrycznej, w tym tych wymienionych przez Pana Ministra Tchórzewskiego, co prezentuje poniższa tabela:

14407713_1272831802761843_1839044250_n

Widać wyraźnie rozbieżność między danymi zaprezentowanymi przez Pana Ministra a zawartymi w opracowaniu. Analiza nie zawiera obliczeń LCOE dla biogazowni.

Z kolei w raporcie: Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce jednostkowy koszt energii elektrycznej wynosił:

Źródło: Lądowe farmy wiatrowe Morskie farmy wiatrowe Biomasa EC Biomasa Fotowoltaika Węgiel
Koszt [zł/Mwh] 466 713 396 487 1091 282

 

14384228_1272831816095175_1750588521_n

Co również nie pokrywa się z danymi zaprezentowanymi przez Ministra Tchórzewskiego. Dodatkowo raport zawiera obliczenia LCOE dla biogazowni, które także są rozbieżne powyżej 5% marginesu błędu w stosunku do danych zaprezentowanych przez Pana Ministra.

Zdecydowanie bardziej obszerny raport Subsidies and costs of EU energy zawiera informacje o kosztach wytwarzania energii elektrycznej  (Euro/MWh) ujętych średnio dla całej Unii Europejskiej.

14408972_1272831836095173_574746566_n

W związku z tym, że nie udało się Nam znaleźć innych adekwatnych źródeł, a przytoczone zwłaszcza w pierwszym oraz drugim raporcie dane nie mieszczą się w granicach 5% błędu, w stosunku do tych prezentowanych przez Ministra Tchórzewskiego, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >