Kopalnia Ruch Śląsk

18.09.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Węgiel dostępny w ofercie kopalni Ruch Śląsk, do celów koksowniczych przeznaczony jest typ węgla numer 33.

Pod tym adresem dostępne są parametry jakościowe węgla pochodzącego z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na podstawie “Gospodarka węglem koksowym”:

“Do najważniejszych parametrów jakościowych określających wartość technologiczną węgla koksowego należą:

  • wskaźniki analizy technicznej i elementarnej określające zawartość części lotnych oraz udział składników balastowych i zanieczyszczeń w węglu, a więc zawartość wilgoci całkowitej, popiołu, siarki całkowitej oraz fosforu – większość tych wskaźników ma charakter cech wtórnych kształtowanych przede wszystkim przez wzbogacenie węgla w procesie przeróbki mechanicznej;
  • wskaźniki oceny mikroskopowej węgla tj: analiza petrograficzna węgla oraz wielkość i rozkład współczynnika odbicia światła witrynitu;
  • parametry jakościowe charakteryzujące właściwości koksotwórcze węgla, takie jak: spiekalność, dylatacja, plastyczność, ciśnienie rozprężania – cechy ukształtowane przede wszystkim w procesie naturalnego uwęglania.”

W dalszej części raportu możemy szczegółowo przeczytać o znaczeniu każdego z parametrów dla węgli koksowych. Węgiel rozumiany jako podstawowy wsad do procesu koksowania powinien cechować się przede wszystkim:

  • niską zawartością części lotnych z przedziału
    20 – 26%;
  • zawartością wilgoci niższą niż 10%;
  • wysoką spiekalnością;

Porównując węgiel ortokoksowy z kopalni Borynia JSW z sortymentem MIIA pochodzącym z kopalni Ruch Śląsk, widać że ten pierwszy cechuje się niższą zawartością części lotnych mieszczącą się w proponowanym wyżej przedziale. W drugim przypadku węgiel pochodzący z Kopalni Ruch Śląsk charakteryzuje się wysoką (ponad 30%) zawartością części lotnych. Nie inaczej jest w przypadku spiekalności, gdzie węgiel JSW posiada wyższy indeks Rogi. Na korzyść kopalni Ruch Śląsk przemawia jedynie stopień zawilgocenia węgla, który jest niższy niż węgla JSW.

Z czysto technicznego punktu widzenia lepszy jakościowo wydaje się być węgiel z kopalni Borynia JSW. Wypowiedź na tej podstawie kwalifikujemy jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.