Kornel Morawiecki w Kontrwywiadzie RMF

Poseł niezrzeszony Kornel Morawiecki był gościem Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF. Głównie komentował sprawę związana z czwartkowym głosowaniem dotyczącym wyboru Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdzone wypowiedzi

Kornel Morawiecki

[W regulaminie Sejmu] nie ma, że osobiście [trzeba głosować].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Dział III Rozdział 3. Regulaminu Sejmu jest w całości poświącony tematyce głosowania w Sejmie. Art. 188 ust. 2 pkt.1 wskazuje, że:

“2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez:

  • Podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów”.

W związku z tym głosowanie jest aktem osobistym, który zostaje urzeczywistniony w przepisie poprzez podniesienie ręki i równocześne wykorzystanie urządzenia do liczenia głosów. Oznacza to, że użycie urządzenia i podniesienie ręki jest nierozerwalnie związane z całym aktem głosowania oraz następuje w tym samym momencie. Niemożliwe jest, więc na gruncie tego przepisu upoważnienie kogoś do głosowania za siebie, szczególnie, że Regulamin Sejmu nie przewiduje takiej procedury.

Kornel Morawiecki

Regulamin Sejmu mówi co innego, że jak jesteś to masz obowiązek głosowania. Nie masz takiej opcji, żebyś mógł być i nie głosować.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dział I Rozdział 2. Regulaminu Sejmu wskazuje w art. 7, że:

Ust. 1

“Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu, do których został wybrany”.

Ust. 4 pkt. 1

“ Do podstawowych obowiązków posła należy w szczególności:

  • Udział w głosowaniach podczas posiedzeń Sejmu i w komisjach sejmowych”.

Ust. 5

“Obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach”.

Ust. 8

“Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu lub komisji bądź w głosowaniu uważa się:

  • Chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
  • Wyjazdy zagraniczne lub krajowe z polecenia Sejmu, Marszałka Sejmu lub komisji, akceptowane przez Prezydium Sejmu,
  • Zbieg posiedzeń komisji lub podkomisji, do których należy jeżeli brał udział w jednym z tych posiedzeń, a w razie zbiegu posiedzenia Sejmuj oraz komisji lub podkomisji, z zastrzeżeniem art. 152. Ust. 4 – wykonywania fucnkji posła sprawozdawcy lub zabieranie głosu na posiedzeniu Sejmu,
  • Urlop udzielony posłowi przez Marszałka Sejmu, z zastrzeżeniem ust. 10,
  • Inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.

Wymienione wyżej przepisy wskazują, że obecność posła na posiedzeniach jest obowiązkowa i do jego obowiązków należy przede wszystkim udział w głosowaniach. Jest to codziennie potwierdzane na listach obecności. Przepis wylicza również przypadki usprawiedliwiające brak udziału w głosowaniu i w posiedzeniach. Nie wymienia on natomiast przypadku, w którym poseł jest na głosowaniu i może uznać, że nie będzie głosował. W związku z tym wypowiedź kategoryzujemy jako prawdę. W razie uchylenia się od głosowania posłowi grozi odpowiedzialność regulaminowa. Mówi o tym art. 22 Regulaminu Sejmu:

“Za niewykonywanie obowiązków poselskich Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich możę, w drodze uchwały:

  • Zwrócić posłowi uwagę,
  • Udzielić posłowi upomnienia,
  • Udzielić posłowi nagany”.

 

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >