Krzysztof Gawkowski o funduszach unijnych

03.03.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W 2004 roku, w ramach pierwszej fazy tzw. piątego rozszerzenia, do Unii Europejskiej przystąpiło 10 nowych państw. Oprócz Polski, były to Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr i Malta.

Polska jest największym beneficjentem netto funduszy unijnych spośród wszystkich państw które brały udział w rozszerzeniu z 2004 roku. Wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego dotyczy jednak łącznej sumy owych dziewięciu państw w zestawieniu z Polską.

Według naszych obliczeń, opartych o oficjalne dane dotyczące perspektyw budżetowych 2007-20132014-2020 (w przypadku tej drugiej chodzi o rubrykę EU Budget by Member State), w latach 2007-2020, Polska otrzyma z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łącznie €153 297 166 712, co daje kwotę niższą od sumy dotacji przeznaczonej dla pozostałych dziewięciu państw z rozszerzenia które miało miejsce w 2004 roku. W przypadku poszczególnych faz dotacji, pula pieniędzy przeznaczona dla Polski jest również niższa od sumy dotacji dla pozostałych dziewięciu państw. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyliczenia.

Budżet 2007-2013:

Polska – €67 185 549 244

Cypr – €612 434 992

Czechy – €26 526 375 721

Estonia – €3 403 459 881

Litwa – €6 775 492 823

Łotwa – €4 530 447 634

Malta – €840 123 051

Słowacja – €11 498 331 484

Słowenia – €4 101 048 636

Węgry – €24 921 148 600

Łączny fundusz dla 9 państw (z wyłączeniem Polski) I fazy piątego rozszerzenia: €83 208 862 822

Budżet 2014-2020:

Polska – €86 111 617 468

Cypr – €917 308 060

Czechy – €23 865 020 959

Estonia – €4 423 514 640

Litwa – €8 385 916 592

Łotwa – €5 633 670 738

Malta – €827 943 874

Słowacja – €15 287 323 396

Słowenia – €3 930 583 842

Węgry – €25 013 873 769

Łączny fundusz dla 9 państw (z wyłączeniem Polski) I fazy piątego rozszerzenia: €88 285 155 870

Jak widać, 9 pozostałych państw przyjętych do Unii Europejskiej łącznie otrzymało więcej funduszy unijnych. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą.

Share The Facts
Krzysztof Gawkowski
Wiceprzewodniczący SLD


Wszystkie państwa, które weszły z Polską do Unii Europejskiej w 2004 dostały mniej, razem – [wszystkie te państwa] razem dostały mniej [funduszy] niż Polska.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.