Krzysztof Ostrowski o inwestycjach w Polsce i Królestwie Niderlandów

19.04.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według raportu Narodowego Banku Polskiego stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wobec Królestwa Niderlandów w 2016 r. wynosił 33,89 mld euro. Natomiast stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Niderlandach oszacowany został na 1840,4 mln euro.

Przytoczone przez Krzysztofa Ostrowskiego kwoty mieszczą się w granicach dopuszczalnego błędu. Jednak zaznaczyć trzeba, iż Narodowy Bank Polski podaje dane w euro, natomiast poseł wyraził wartości w polskiej walucie. Z tego powodu wypowiedź uznać należy za fałszywą.

Share The Facts
Krzysztof Ostrowski
Poseł PiS


Wartość inwestycji Niderlandów w Polsce na 2016 r. to 33 mld zł, a inwestycji Polski w Niderlandach to 1800 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.