Krzysztof Szczerski gościem u Moniki Olejnik

05.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

 

Na podstawie dokumentów dostępnych na oficjalnej stronie internetowej komisji, można wywnioskować, że rzeczywiście opinie wydawane przez komisję działają w myśl zasady de lege ferenda.

Wydaje ona bowiem opinię oraz propozycję zmian (np. ustawowych czy konstytucyjnych) w celu poprawienia jakości instytucji demokratycznych czy ochrony praw człowieka. Sama Komisja Wenecka nie posiada mandatu do nałożenia sankcji na państwo czy instytucję w której sprawie wydaje opinie. Jest to jedynie organ doradczy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.