Krzysztof Szczerski o emisji CO2

23.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Global Carbon Atlas podaje, że dziś Europa jest na trzecim miejscu zaraz za Ameryką i Azją z 17,82% światowej emisji CO2.

Zgodnie z najnowszymi danymi Banku Światowego Unia Europejska odpowiada za 11 % światowej emisji dwutlenku węgla. Nie można jednak zapominać, że Europa, o której mówi poseł Szczerski, to nie tylko 27 państw UE, ale też takie kraje jak Norwegia, Ukraina, Białoruś czy państwa bałkańskie. Z tego też powodu nie można uznać tej wypowiedzi za prawdziwą.

Jak wynika jednak z danych Eurostatu w 2013 roku Unia Europejska jako całość zmniejszyła emisję dwutlenku węgla o 2,5 %

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.