Kto podniósł wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

27 kwietnia gościem Porannej rozmowy w RMF FM był prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. W rozmowie odniósł się on do podwyżki wysokości świadczeń pielęgnacyjnych za rządów koalicji PO-PSL.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne to rząd PiS-u nie zmienił tutaj nic, tylko my podnieśliśmy z 800 złotych do 1200 i to połączyliśmy z wynagrodzeniem minimalnym.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości, o której wspomina W. Kosiniak-Kamysz oraz mechanizm jej waloryzacji został wprowadzony w ramach ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 559). Projekt ww. ustawy został złożony w parlamencie przez posłów ówcześnie rządzącej koalicji (PO-PSL).

Ustawa zmieniła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 620,00 zł miesięcznie do następujących kwot: 800,00 zł miesięcznie (do 31 grudnia 2014 r.), 1200,00 zł miesięcznie (do 31 grudnia 2015 r.), 1300,00 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2016 r.).

Od czasu uchwalenia ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do waloryzacji kwoty wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (jako wskaźnik waloryzacji określono procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja tego świadczenia miała zostać przeprowadzona w 2017 r. (art. 4 ww. ustawy).

W trakcie obecnej kadencji parlamentu (Sejm VIII kadencji, Senat IX kadencji) nie były dokonywane żadne zmiany legislacyjne, które miałyby zmienić wysokość kwoty świadczenia pielęgnacyjnego i mechanizmy jego waloryzacji.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi od 1 stycznia 2018 roku 1477 złotych.

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego


Jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne to rząd PiS-u nie zmienił tutaj nic, tylko my podnieśliśmy z 800 złotych do 1200 i to połączyliśmy z wynagrodzeniem minimalnym.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >