Leszek Balcerowicz o długu publicznym

27.03.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Przed oceną wypowiedzi należy doprecyzować lata, w jakich miejsce miał globalny kryzys gospodarczy. Jego początek sięga 2007 r., jednak szczyt przypadł na lata 2008-2009. Dlatego przyjąć można, że rok 2007 to czas bezpośrednio przed kryzysem, a rok 2010 po nim. Jednak analizując poszczególne przykłady brana pod uwagę będzie także szersza perspektywa czasowa.  Leszek Balcerowicz w swojej wypowiedzi powołał się na Organizację Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju, sprawdziliśmy więc jak według danych OECD przedstawiała relacja długu publicznego do PKB w omawianych krajach:

Szwecja:

W przypadku Szwecji, dług publiczny w 2007 roku wynosił 52,6% PKB. Wartość ta spadając nieznacznie w 2008 roku wzrosła w roku kolejnym do poziomu 55,3% PKB, po czym ponownie spadła do wartości 52,6%. Od tego momentu zauważalna jest jednak stała tendencja wzrostowa do najwyższego poziomu w roku 2014, kiedy to wskaźnik ten wyniósł 63,5% PKB. Według najnowszych danych za rok 2016, wysokość szwedzkiego długu publicznego w relacji do PKB jest wyższa niż była w momencie wybuchu kryzysu.

Szwajcaria:

W przypadku Szwajcarii widać stałą tendencję spadkową, zapoczątkowaną jeszcze przed kryzysem gospodarczym. Od roku 2009 wysokość długu publicznego w relacji do PKB ulegała niewielki wahaniom, oscylując wokół 42-44% PKB. Po nieznacznym wzroście w latach 2010 – 2012, zanotowano spadek, który obecnie wynosi mniej niż 1 p.p.

Węgry:

Węgry po wybuchu kryzysu odnotowały znaczący wzrost poziomu długu publicznego w relacji do PKB, wychodząc z poziomu 70,9% PKB do poziomu 98,5% PKB w roku 2014.

Czechy:

W Czechach po wybuchu kryzysu można odnotować tendencję wzrostową, której kulminacją jest rok 2013 z poziomem długu publicznego o wartości 58% PKB. Od tego momentu wskaźnik ten systematycznie spada, jednak wbrew temu co twierdzi L. Balcerowicz, nie powrócił on do poziomu sprzed kryzysu.

Dania:

Podobnie w Danii lata 2007-2012 to czas ciągłego wzrostu zadłużenia. W 2007 r. zadłużenie Danii wynosiło 34,6% PKB, w 2010 r. wzrosło do poziomu 53,4%. Wcześniej porównywalny poziom zadłużenia Dania miała w 2004 r. i wynosiło ono 52,3%. Tak więc nie udało się powrócić do zadłużenia bezpośrednio sprzed kryzysu.

Islandia:

W 2007 r. dług publiczny Islandii wynosił 49,8% PKB. W 2010 r. wartość ta była równa 114%, a w późniejszych latach oscylowała w granicach 110-120%.

Polska:

W przypadku Polski dług publiczny w stosunku do PKB rósł nieprzerwanie w latach 2007-2014 i nigdy nie spadł do poziomu długu sprzed kryzysu.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, jedynie dla 3 spośród 7 państw informacje podane przez Leszka Balcerowicza potwierdzają się. Wypowiedź uznajemy za manipulację ze względu na używanie i porównywanie ze sobą danych prawdziwych i fałszywych.

Share The Facts
Leszek Balcerowicz
Były Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów


OECD:Szwecja, Szwajcaria, Wegry zmniejszyły po globalnym kryzysie wielkość długu publicznego w relacji do PKB.Czechy, Dania, Islandia wróciły do poziomu sprzed kryzysu.W PL dług w relacji do PKB wzrósł mimo że nie mieliśmy recesji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.