Leszek Balcerowicz w Poranku TOK FM

24.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

danych Banku Światowego wynika, że w przeciągu czterech lat ujętych w rankingu Polska przeznacza na ochronę zdrowia średnio 6,9% PKB, z kolei Singapur 4,4% PKB.

raporcie Bloomberga z 2012 roku Singapur uznany jest za “najzdrowszy” kraj na świecie, z efektywnie działającym systemem zdrowotnym. Funkcjonuje tam system Medisave, na który składają się obowiązkowe konta, gdzie mieszkańcy gromadzą środki przeznaczone na opiekę medyczną. Ministerstwo Zdrowia Singapuru deklaruje 4% udział ochrony zdrowia w PKB.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.