Leszek Balcerowicz we „Wprost”

24.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według najnowszej prognozy na lata 2014-2050 ( Tabl.30), uwzględniającej zmianę wieku emerytalnego, w 2013 roku było 24,548 mln osób w wieku produkcyjnym, a w roku 2035 będzie 22,569 mln , czyli różnica będzie wynosić 1,979 mln osób.

Według prognozy ludności Polski na lata 2008-2035 Głównego Urzędu Statystycznego ( Tabl. 2) w 2015 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym miała wynosić 23,717 mln, a w 2035 roku 20,739 mln, a więc różnica miała wynosić 2,978 mln osób.

 

Prognoza na lata 2008-2035

Prognoza na lata 2014-2050

Rok

2015

2035

2013

2035

Liczba ludności  w wieku produkcyjnym (w tys.)

23717.7

20739.3

24548

22569

Różnica (w tys.)

2978.4

1979

Jednak w związku najnowszymi dostępnymi danymi wypowiedź musimy uznać za fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.