Łukasz Gibała w Radiu Kraków

07.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 476 par. 4 kodeksu wyborczego limit wydatków na kampanię wyborczą w gminach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców oblicza się mnożącpierwsze 500 000 mieszkańców przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę ponad 500 000 mieszkańców- przez kwotę 30 groszy.

Według danych zamieszczonych w  Biuletynie Statystycznym Miasta Krakowa za I kwartał 2014r. liczba ludności w 2013 roku wynosiła 758 992 osoby. Po podłożeniu liczby mieszkańców do wzoru z kodeksu wyborczego widać, iż limit wydatków wynosi 377.7 tysięcy złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.