Magazynowanie paliw

25.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli o sygnaturze P/12/054/KGP: Proces prywatyzacji JSW przeprowadzono sprawnie, w terminie niespełna sześciu miesięcy od podjęcia decyzji o jego rozpoczęciu, co pozwoliło na sprzedaż akcji w okresie wzrostowego trendu cen. Przychody z prywatyzacji spółki, w wysokości 4 834 mln zł, zasiliły budżet państwa i w stosownych proporcjach fundusze celowe.

W dalszej części raportu znajduje się sprecyzowanie kwoty, która bezpośrednio zasiliła budżet państwa, to jest 2 562 mln zł, oraz kwota 2 272 mln zł, która zasiliła fundusze celowe.

Ponieważ przychody na rzecz Skarbu Państwa wynoszą 4,8 miliardów złotych i mieszczą się w zakresie błędu na poziomie 5%, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.