Magdalena Ogórek o komisji kodyfikacyjnej

16.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W czerwcu 1919 została powołana Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polski – na celu miała stworzyć jednolite polskie ustawodawstwo. Komisja musiała wybrac jedną z trzech z dróg kodyfikacji i unifikacji prawa:

  1. Rozprzestrzenienie na terytorium całej Rzeczypospolitej prawa obowiązującego w jednym z kodeksów zaborczych;

  2. Kompilacja ustawodawstw zaborczych

  3. Stworzenie całkiem nowego systemu państwa polskiego.

Komisja wybrała drogę trzecią – dzięki czemu prawo mogło być oparte na ówczesnych, dostosowanych do czasów rozwiązaniach.

Źródło: “Pierwsze opinie na temat polskiego kodeksu handlowego z 1934 roku” Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.