Małgorzata Kidawa- Błońska o wyborze sędziów TK

19.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015 według nowej ustawy o TK zostali wybrani nowi sędziowie, którzy kończą swoją kadencję 6 listopada (dr. hab. Maria Gintowt-Jaśkowicz, Wojciech Hermeliński i Marek Kotlinowski) oraz w grudniu (prof. Zbigniew Cieślak i prof. Teresa Liszcz): prof. Roman Hausner, prof. Andrzej Jakubecki, dr. hab. Krzysztof Ślebzak, prof. Bronisław Sitka, prof. Andrzej Sokal.
Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z tym, że sędzia-elekt zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.